Quick SIMS Scan

De Quick SIMS Scan geeft je een snelle eerste inzage in de actuele status van Smart Industry toepassingen in jouw bedrijf. Het is een verkorte versie van de reguliere SIMS Scan. Het invullen is geheel vrijblijvend en duurt ongeveer vijf minuten. Na het invullen ontvang je een overzichtelijk dashboard van de resultaten, dit dashboard kan je nadien op elk moment weer inzien. 


IXIA smart insights

Inleiding

Steeds meer maakbedrijven zien de kansen en mogelijkheden van smart industriële (SI) ontwikkelingen om zodoende meerwaarde te realiseren voor klanten. Veel bedrijven zijn inmiddels ver gevorderd en hebben reeds een stevige marktpositie verworven  met SI toepassingen en hebben hun bedrijf hierop ingericht en activiteiten afgestemd met de keten. Echter, verreweg de meeste maakbedrijven zien die ontwikkelingen wel maar vragen zich af welke implicaties dit heeft bijvoorbeeld voor bedrijfsprocessen, positie in de keten en klantrelaties. En vragen zich af welke (vervolg-)stappen het best aansluiten bij hun specifieke situatie.

 

Onze missie

IXIA smart insights heeft als missie om jouw bedrijf inzicht te geven in de actuele status van Smart Industry toepassingen en daarmee handvatten aan te reiken voor de meest geschikte vervolgstappen. Dat inzicht krijg je door het in kaart brengen van het volwassenheidsniveau (maturity level) dat bepaald wordt aan de hand van de systematische  analyse van de meest relevante bedrijfsprocessen en competenties.

 

Drie scans

Om deze missie recht te doen heeft IXIA smart insights drie scans ontwikkeld. Een korte scan, genaamd Quick SIMS Scan voor een snelle eerste inzage. Een scan die inzoomt op organisatie niveau, de SIMS Scan en een extra uitgebreide scan die dieper inzoomt en een grondige analyse weergeeft, de Extended SIMS Scan.

 

Praktisch en wetenschappelijk verantwoord

Alle scans zijn ontwikkeld op basis van een intensieve samenwerking met de Universiteit Twente zodat de validiteit van het resultaat gewaarborgd is. We meten daardoor wat we willen meten.

 

Vervolgstappen

Waar de Quick SIMS scan een eerste indruk verschaft, gaan de SIMS scan en de Extended SIMS Scan een stuk grondiger te werk om tot een juiste diagnose te komen. Deze diagnose is nodig om adequate vervolgstappen te kunnen zetten. IXIA Smart Insights kan maakbedrijven verder helpen met het vaststellen en in gang zetten van de juiste vervolgstappen. Op deze manier beschikken maakbedrijven niet alleen over de juiste diagnose maar kunnen ze ook op een verantwoorde wijze werken aan de verdere groei van hun ambities en het versterken van marktpositie.  

Door de SIMS-scans periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, te herhalen krijg je  inzicht in de voortgang en kun je de vervolgstappen aanscherpen.


Wat is smart industry/industry 4.0?

Inleiding 

Smart Industry is een term waarmee technologische en IT ontwikkelingen worden aangeduid waarbij de kern bestaat uit gegevensuitwisseling  en automatisering in industriële processen.  Internationaal bekend als Industry 4.0, verwijzend naar de 4e industriële revolutie.

Het betreft revolutionaire technieken die met elkaar verbonden worden. Hierdoor komt de ‘smart factory’  - de slimme fabriek – binnen bereik. Deze bestaat uit autonome of zelfsturende fabrieken  gefaciliteerd door IoT ( Internet of Things), Cloud Computing en AI (Artificial Intelligence ). Op basis van AI  ontstaan systemen die ons denkproces deels of volledig overnemen waardoor zelfsturende fabrieken mogelijk zijn of zelfs gehele processen zelfsturend functioneren.

 

Nieuwe Kansen, New Business

Onderscheidend is dat nieuwe kansen ontstaan op het gebied van de waardeketen. Zo kunnen nieuwe diensten ontstaan zoals bijvoorbeeld predictive maintenance. Servitisation biedt aan ‘maakbedrijven’ diverse mogelijkheden om deze nieuwe diensten toe te voegen aan producten en het gehele ‘traditionele’ assortiment. Service wordt meer en meer het nieuwe verdienmodel.

Digitalisering vormt een sleutelrol in al deze processen waarbij, in de ultieme situatie, het gehele proces van klant tot met leverancier door slimme technieken met elkaar verbonden is. De voordelen zijn legio. Zoals hogere efficiency, kortere doorlooptijden, beter inzicht, voorspellende signalen op basis waarvan uitval of andere nadelige effecten voorkomen kunnen worden, werken op afstand en onafhankelijk van plaats etc.

 

Digitalisering wordt steeds belangrijker

Deze digitalisering blijft niet beperkt tot de industrie. Alle sectoren worden hiermee geconfronteerd. Retail, De Zorg, Accountancy, Advocatuur, de Overheid etc. In de ene sector gaan de ontwikkelingen sneller dan in de andere. Als consument ervaren wij dat met name in Retail, waarbij Internetverkoop met webshops steeds populairder wordt, en in de manier waarop wij bankieren.

 

Marktomstandigheden hebben invloed

De ene markt is de andere niet als het om stabiliteit, dynamiek, groei en snelheid van verandering gaat. Dit aspect is onderdeel van de analyse van alle scans. Met deze vragen kan worden vastgesteld hoe het staat in de markt waarin uw bedrijf opereert. 

 

Het belang van inzicht voor succes

Voor organisaties wordt het dus steeds belangrijker om inzage te hebben in de stand van zaken op het gebied van digitalisering op alle belangrijke bedrijfsaspecten. De twee wetenschappelijk onderbouwde scans/assessment tools van IXIA smart insights geven snel en overzichtelijk een goed beeld. De uitkomst van de scan geeft handvatten voor de prioritering van de meest effectieve en succesvolle vervolgstappen.